Locatie: Beatrix Theater Utrecht

Datum: 16 juni 2023

De wetenschappelijke interesse in de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid is de afgelopen decennia sterk gegroeid en parodontitis is met steeds meer ziektes in relatie gelegd. De associaties tussen parodontitis en ziektes strekken inmiddels dan ook veel verder dan de klassieke en sinds lange tijd bestaande relaties.

Daarnaast is er ook steeds meer interesse in de relatie tussen parodontitis en een gezonde levensstijl, die niet alleen van invloed kan zijn op het parodontium maar ook op de algemene gezondheid. De relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid is dan ook tweeledig.

In dit interessante en ook enerverende congres worden bloedstollende en weerbarstige verhalen verteld over de algemene gezondheid en levensstijl factoren en wordt belicht hoe deze in relatie met parodontitis kunnen worden gelegd.  Daarnaast wordt toegelicht welke biologische mechanismen hieraan ten grondslag liggen, want de centrale vraag van het congres is natuurlijk hoe we deze relaties tegen het licht moeten houden. 

Is de associatie tussen parodontitis en bijvoorbeeld hart- en vaatziekten een kwestie van oorzaak en gevolg of juist een kwestie van gemeenschappelijke delers? En ook hoe heeft een gezonde voeding invloed op de parodontale conditie oftewel de mate van parodontale ontsteking? Of hoe leidt roken tot een verder gevorderd stadium van parodontitis? Op deze klinisch relevante vragen wordt in dit congres getracht een antwoord te vinden, zodat duidelijk wordt hoe de opgedane kennis op de juiste wijze kan worden ingezet in het gesprek met onze patiënten die parodontale problemen hebben.

Zo hopen we een negatief verhaal over ziektes en slechte levensstijl factoren aan het einde van het congres positief te kunnen afsluiten met een betekenisvol verhaal over veerkracht, regie en aanpassingsvermogen, zodat we terecht kunnen spreken van een happy end!

 

Met dank aan de sponsoren: 

Pladent

Programma  

08:30 uur         Ontvangst en inschrijving                    

09:10 uur         Schelte Fokkema
                          Inleiding

09:15 uur        Wijnand Teeuw
                         Parodontitis en Diabetes Mellitus: een bitterzoet verhaal

De relatie tussen mondgezondheid en diabetes mellitus wordt al decennialang bediscussieerd. Onderzoeken tonen aan dat diabetes mellitus niet bevorderlijk is voor het welzijn van de mond. Daarnaast blijkt steeds meer dat een zieke mond invloed kan hebben op het verloop van suikerziekte. Maar in welke mate? En als deze relatie aanwezig is, vraagt dit dan niet om een interdisciplinaire aanpak, waarbij medische en tandheelkundige specialisten nauw met elkaar samenwerken? In deze lezing zullen we uitgebreid ingaan op de tweeledige relatie tussen mondgezondheid en diabetes mellitus.

Leerdoelen:

 • op de hoogte zijn van het effect van suikerziekte op parodontitis.
 • het op de juiste manier interpreteren van de bestaande literatuur over de invloed van parodontitis op de metabole controle.
 • beseffen dat de interactie tussen parodontitis en diabetes complex is en dat interdisciplinaire samenwerking dan ook wenselijk is.

10:00 uur      Jeroen Zweers
                       Parodontitis en Hart- en Vaatziekten: een bloedstollend verhaal

Er is steeds meer literatuur beschikbaar welke een correlatie laat zien tussen slechte mondgezondheid, in de vorm van parodontitis, en hart- en vaatziekten. Het is echter niet geheel duidelijk of deze correlatie te herleiden is aan een causale relatie of een gemeenschappelijke onderliggende aandoening zoals chronische ontsteking.

In deze voordracht zal worden ingegaan op de biologische mechanismen voor de epidemiologische associaties. Daarnaast zal er uitgebreid worden ingegaan op de behandeling van parodontitis in interventiestudies met verbeteringen van klinische en biochemische parameters bij patiënten met en zonder atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen. De implicaties van deze studies zullen worden besproken in het licht van de toepassing in de algemene praktijk.

Kortom een bloedstollend verhaal.

Leerdoelen: 

 • het benoemen van verschillende biologische mechanismen welke de relatie tussen hart- en vaatziekten kunnen verklaren.
 • aangeven wat de gevolgen zijn van een bacteriemie voor het immuunsysteem en de bloedstolling.
 • beargumenteren richting de patiënt wat de meerwaarde is van parodontale therapie ter voorkoming van hart- en vaatziekten.

  10:45 uur       Pauze

  11:15 uur      Schelte Fokkema
                         Parodontitis en andere Ziektes: een eindeloos verhaal

  De relaties tussen de algemene gezondheid en parodontitis strekken inmiddels veel verder dan enkel die al langer bekend zijn, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Zo zijn er ook associaties aangetoond tussen parodontitis en reuma, kanker, chronisch nierziekte, pneumonie, ziekte van Alzheimer en recentelijk zelfs COVID-19. In deze presentatie worden een aantal van deze associaties nader toegelicht en wordt besproken welke mechanismen hieraan ten grondslag kunnen liggen. Hoe de wetenschap meent deze associaties te kunnen verklaren is voor de dagelijkse praktijkvoering zeer relevant, want welke kennis uit dit verhaal kan in het gesprek met een patiënt met parodontale problemen ingezet worden?

  Leerdoelen:

  • de relaties tussen parodontitis en andere ziektes, zoals kanker, Alzheimer en COVID-19 kunnen samenvatten.
  • de veronderstelde mechanismen die aan deze relaties ten grondslag liggen begrijpen.
  • de kennis omtrent deze relaties succesvol kunnen inzetten in het gesprek met de patiënt met parodontale problemen.

  12:00 uur       Fridus van der Weijden
                          Parodontitis en de Algemene Gezondheid: een weerbarstig verhaal

  Veel van de onderzoeken die naar de relatie tussen parodontitis en systemische aandoening kijken zijn gebaseerd op associaties. Dit betekend echter niet dat er ook een causaal verband hoeft te zijn. Aan de hand van wetenschapsfilosofie zal in deze lezing gekeken worden naar de mogelijke valkuilen die associatiestudies met zich meebrengen. Verder zal er een model worden voorgesteld om een handvat te bieden hoe met alle beschikbare gegevens kan worden omgegaan. 

  Leerdoelen:

  • het verschil begrijpen tussen associatie en causatie.
  • begrijpen dat een associatie kan berusten op toeval. 
  • het verkrijgen van een handvat om multicausale aandoeningen te bevatten. 

  12:45 uur          Pauze

  13:45 uur         Ubele van der Velden
                            Parodontitis en Voeding: een groen verhaal

  Gedurende de laatste jaren heeft het onderzoek naar de etiologie van parodontale aandoeningen steeds duidelijker gemaakt dat de balans die bestaat tussen de gastheer en de samenstelling van het orale microbioom essentieel is maar dat deze balans moeilijk te handhaven is. Dit betekent dat gingivitis en parodontitis het resultaat zijn van onevenwichtige afweerreactie van de gastheer tegen een georganiseerde dysbiotische biofilm. Er is nu toegenomen informatie dat leefstijlfactoren een belangrijke rol spelen bij het bewaren van dit evenwicht. Naast stress, fysieke inspanning en roken blijkt de voeding ook een belangrijke bijdrage te leveren. Het dieet van een persoon kan zowel meer pro-inflammatoir als meer anti-inflammatoir zijn. In deze voordracht zult u worden geïnformeerd over het relatieve belang van de vele verschillende onderdelen van de voeding en diëten die bij het voorkomen en behandelen van parodontale aandoeningen een rol kunnen spelen.

  Leerdoelen:

  • begrijpen dat voeding een belangrijke etiologische factor is voor parodontitis.
  • weten wat het effect is van een pro- dan wel een anti-inflammatoir dieet op parodontale gezondheid.
  • kennis hebben welke micro- en macronutriënten aantoonbaar gerelateerd zijn met parodontitis.

  14:30 uur         Dagmar Slot
                            Parodontitis en Roken: een mistig verhaal

  In 2021 rookte 20% van de volwassen bevolking in Nederland, slechts een derde ondernam een serieuze stoppoging. Daarmee rookt een substantieel onderdeel van de patiënt populatie in de mondzorgpraktijk. E-sigaretten worden door deze groep beperkt gebruikt terwijl meer dan de helft van de minderjarigen wel eens gevaped heeft. Daarbij is er ook nog snuss en de waterpijp. Alle vormen van roken hebben een effect op de mond, waar moet op gelet worden bij het gesprek en het mondonderzoek maar vooral wat kun je nog meer?

  Leerdoelen:

  • het kunnen samenvatten wat het effect van roken op de mond is.
  • het onderscheiden van de beschikbare moderne rook-methoden.
  • het gebruiken van (hernieuwde) kennis m.b.t. roken in de dagelijkse praktijk.

  15:15 uur          Pauze

  15:45 uur         Miriam de Kleijn
                            Parodontitis en Positieve Gezondheid: een happy end?

  Preventie is een belangrijk onderdeel van het werk van mondzorgprofessionals. Hoe zorg je ervoor dat je aansluit bij de persoon die in je stoel zit, dat je adviezen aansluiten en aankomen, en dat iemand daadwerkelijk gezonder gaat leven? Positieve Gezondheid gaat over een nieuwe kijk op gezondheid, waarbij het vermogen om je aan te passen en de regie te voeren in het licht van de sociale, emotionele en fysieke uitdagingen van je leven centraal staat. Om hier zicht op te krijgen is een vragenlijst ontwikkeld, die mensen zelf (thuis) kunnen invullen waarmee ze zicht krijgen op hoe het met hen gaat in de breedste zin van het woord: op lichamelijk, emotioneel, en sociaal vlak en zicht op hoe zij functioneren, en hun kwaliteit van leven en zingeving ervaren. Deze vragenlijst vormt het vertrekpunt voor een ‘ander’ gesprek waarbij de intrinsieke motivatie voor verandering centraal staat. In mijn lezing neem ik u mee in deze nieuwe manier van kijken en werken, hoe je dit in de praktijk kunt toepassen, en wat het oplevert, voor de patiënt en voor de mondzorgprofessional.  

  Leerdoelen:

  • het verkrijgen van kennis over een nieuwe brede kijk op gezondheid, waarom die belangrijk is en hoe deze kijk tot stand is gekomen, en wat het oplevert om vanuit deze kijk te werken.
  • het leren kennen van de vragenlijst van Positieve Gezondheid en hoe je die in de praktijk kunt gebruiken.
  • inspiratie opdoen om deze kennis in de eigen praktijk te willen gaan toepassen.

  16:30 uur       Discussie en afsluiting

  16:45 uur       Borrel

  18:00 uur       Einde

  Accreditatie
  5,5 KRT-punten, ID nummer 510940

  KRM, 5,5 mondzorg-punten, ID nummer 510940

  Uw deelname wordt doorgegeven via PE-online.

  Locatie & Kosten

  Datum

  16 juni 2023

  Locatie

  Beatrix Theater Utrecht

  Kosten

  Tandartsen: € 425,-
  Mondhygiënisten: € 325,-

  sprekers

  dr. Schelte Fokkema

  dr. Schelte Fokkema

  Dr. Schelte Fokkema, moderator
  Schelte is parodontoloog en dus tandarts, maar is ook mondhygiënist en voert al ruim 25 jaar een verwijspraktijk voor Parodontologie in Den Bosch. Naast zijn klinische werkzaamheden heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast cursusdocent ook hoofddocent van de Leergang Parodontologie, een post-initiële opleiding, die hij ontwikkeld heeft en Schelte verantwoordelijk is voor het curriculum. Daarnaast is hij een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en modereert of organiseert deze. Verder heeft hij regelmatig zitting (genomen) in besturen, commissies, raden, colleges en werkgroepen.

  Dr. Wijnand teeuw

  Dr. Wijnand teeuw

  Dr. Wijnand J. Teeuw, parodontoloog NVvP, behaalde in 2003 zijn doctoraaldiploma Biologie aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Fundamentele Biomedische Wetenschappen (FBMW). In 2006 studeerde hij als tandarts af aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).Van 2009 t/m 2012 volgde hij aldaar de MSc-opleiding tot parodontoloog, welke hij cum laude heeft afgerond. In 2017 promoveerde hij op de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid, in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Van 2015 tot 2018 was hij hoofd van de Kliniek voor Parodontologie ACTA en was hij een van de opleiders binnen de MSc-opleiding tot parodontoloog. Op dit moment is hij de drijvende kracht achter de verwijspraktijk voor parodontologie en implantologie Glimlach! Paro te Gouda. Daarnaast adviseert hij tandartsen en mondhygiënisten in het implementeren van parodontale zorg binnen de algemene tandartsenpraktijk.

   

  Msc. Jeroen Zweers

  Msc. Jeroen Zweers

  Jeroen Zweers, parodontoloog, studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 behaalde hij zijn tandartsdiploma. Na twee jaar in de algemene praktijk te hebben gewerkt volgde hij van 2010 tot 2013 de masteropleiding Parodontologie en Implantologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam (ACTA).
  Sinds 2014 is Jeroen Zweers als Parodontoloog NVvP werkzaam in de Parodontologie Praktijk Groningen. Per 1 januari 2017 is hij mede-eigenaar van de praktijk. Sinds 2020 is hij als universitair docent en onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde(CTM) van het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UMCG). Daarnaast verzorgt hij regelmatig seminars en lezingen voor tandartsen en mondhygiënisten met specifieke interesse in de relatie tussen de orale en algehele gezondheid.

   

   

  Prof. dr. Fridus van der Weijden

  Prof. dr. Fridus van der Weijden

  Fridus van der Weijden studeerde in 1984 als tandarts af in Utrecht, alwaar hij ook opleiding parodontologie heeft gevolgd. In 1993 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 werd hij door de NVOI erkend als tandarts-implantoloog. Hij is de oprichter van Paro Praktijk Utrecht en van Implantologie Utrecht, alwaar hij nog steeds parttime werkzaam is.
  Van der Weijden heeft veel onderzoek verricht op het gebied van mondverzorging en parodontale therapie. Hij geeft geregeld PAOT-cursussen en is auteur van het boek ‘De stille kracht van ultrasoon’ en mederedacteur van het boek ‘Preventieve tandheelkunde’. Ook is hij auteur van meer dan 100 Nederlandstalige en 250 internationale publicaties.
  Begin 2010 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar preventie en therapie van parodontale infecties aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel werd in 2017 omgezet in een gewoon hoogleraarschap.

  Prof. Dr. ubele van der velden

  Prof. Dr. ubele van der velden

  Ubele van der Velden behaalde zijn tandartsdiploma in 1971 aan de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij sinds die tijd verbonden is geweest. Hij promoveerde in 1981 op een proefschrift getiteld “Periodontal probing – clinical and histological investigations”. Zijn verdere onderzoek is in belangrijke mate gericht om er achter te komen waarom sommige mensen een dermate ernstige parodontitis krijgen dat zij daardoor hun tanden verliezen. Hij is (co-)auteur van meer dan 250 wetenschappelijke publicaties en werd in 1992 benoemd tot hoogleraar in de klinische parodontologie bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij is nog steeds betrokken bij de opleiding tot parodontoloog aan de ACTA. 

  Prof. dr. dagmar slot

  Prof. dr. dagmar slot

  Dagmar Else Slot is in eerste instantie middels een 3-jarige opleiding opgeleid tot mondhygiënist en heeft daarnaast een onderwijskundige achtergrond, is klinisch epidemioloog en heeft een MBA afgerond. Zij is in 2020 benoemd bij ACTA als hoogleraar ‘Preventie in de Mondzorg’ en voelt zij zich zeer verbonden met de dagelijkse klinische mondzorg praktijk en de mondhygiënist in het bijzonder. Zij verdeelt momenteel haar tijd tussen sectie Parodontologie van ACTA, de mondzorgpraktijk, de master docent HGZO en het International Journal of Dental Hygiene.

  dr. Miriam de Kleijn

  dr. Miriam de Kleijn

  Miriam de Kleijn is epidemioloog en huisarts (niet praktiserend) en werkt als adviseur in gezondheidsvraagstukken. Ze vervult de rol van coördinator onderzoek bij het Institute for Positive Health (IPH) en geeft lezingen en workshops over Positieve Gezondheid in en buiten de zorg. Daarnaast werkt ze voor het Trimbos-instituut op het gebied van tabaksontmoediging en is ze voorzitter van het Partnership Stoppen met Roken en voorzitter van de stichting ‘Keer roken om’. Ze is lid van de Raad van Toezicht van de stichting Gezondheidscentra Amsterdam zuidoost & Diemen (GAZO).

   

  Aanmelden

  De aanmelding is gesloten